Devam Eden Projeler

Proje Türü   Proje No Proje Adı Yürütücü
 TTO 2021000958  Heyelan, Yüzey Erozyonu Değerlendirme ve Harita Üretimi İşi Projesi TOLGA GÖRÜM
 TTO 2021000998 Past Climate Change and Glaciation at the Alps-Dinarides Junction MEHMET AKİF SARIKAYA
 TTO 2019000691  Technical Assistance for Improving Air Quality and Raising Public Awareness in Cities in Turkey - CITYAIR ALPER ÜNAL
 TTO 2020000800 Üç Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Tespiti Yazılımı ALPER ÜNAL
 TTO 2020000896  İklim Değişikliğinin Sektörel ve Bölgesel Etkilerinin Değerlendirilmesi için Yöntem Geliştirilmesi ÖMER LÜTFİ ŞEN
 TTO 2020000862  Enerji Nakil Hatlarının Heyelan Tehlikesi Bakımından Değerlendirilmesi ve Karar Destek Sistemleri Kullanılarak Yer Seçimlerinin Yapılması TOLGA GÖRÜM
 TÜBİTAK 118Y052  Slovenya'dan Türkiye'ye Buzul Yerşekillerinin Kozmojenik İzotoplarla Tarihlendirilmesi ve Paleoiklimsel Değerlendirmeler MEHMET AKİF SARIKAYA
 TÜBİTAK  120Y091 Çukurova Delta Ovası'ndaki Kıyı Kumul Dinamiğinin Mevsimsel ve Uzun Vadeli İzlenmesi
ORKAN ÖZCAN
 TÜBİTAK  118Y329 Güney Okyanusundaki Orta Ölçekli Girdapların Rüzgarlar ile Olan Etkileşiminin Birleşik Bölgesel Model ile İncelenmesi MEHMET ILICAK
 TÜBİTAK  119Y251 Hazar Gölü'nde (Elazığ) Depremsel-Türbiditlerin (Sismik-Türbidit) Tayini ile Doğu Anadolu Fayı Hazar-Sincik ve Palu-Hazar Segmentlerinin Deprem Riskinin Tahmini KÜRŞAD KADİR ERİŞ
 TÜBİTAK  118C329  A co-evolutionary modelling system for water-soil-vegetation interactions in Turkish semiarid landscapes for sustainable natural resources  ÖMER YETEMEN
 TÜBİTAK 120C137 Yeni geliştirilecek Türkiye Küresel İklim Modeli ile Akdeniz Bölgesi ikliminin incelenmesi MEHMET ILICAK
 BAP  42781 Burdur Gölü ve çevresinin paleoiklimsel, paleoçevre ve arkeolojik açıdan incelenmesi DEMET BİLTEKİN
 BAP 42338 Potential field modeling of structures related to the amalgamation of Anatolia HANS THYBO
 BAP 42795
Akustik Anadolu: Vatandaş Bilimi Yaklaşımıyla Akustik Ekoloji Yöntemlerinin Uygulanması
EMRAH ÇORAMAN
 BAP 41838 Quaternary Surface Uplift of Central Menderes Massif (Aydın Block): Inferences from Optically Stimulated Luminescence and Cosmogenic Nuclide Measurements In Fluvial Sediments CENGİZ YILDIRIM
 BAP 41966 Azerbaycan'daki Çamur Volkanlarının Jeomorfolojik Özellikleri Sınıflaması ve Gelişimini Kontrol Eden Faktörler TOLGA GÖRÜM
 BAP 42116 Karbonatlı kayaçların denüdasyon hızının kozmojenik 36Cl izotopu kullanılarak belirlenmesi MEHMET AKİF SARIKAYA
 BAP 42407 Kozmojenik Berilyum-10 izotopu için numune hazırlama ve laboratuvar işleyiş planının oluşturulması MEHMET AKİF SARIKAYA
 BAP 42421 Mağaraların Mikro-iklimsel, Jeokimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri NAZLI OLĞUN KIYAK
 BAP 42517 İklim modellerindeki hatayı azaltarak Kuzey Atlantik Okyanusu ve Avrupa ikliminin tahminlerinin geliştirilmesi MEHMET ILICAK
 BAP  41713 İklim değişikliği altında istilacı tür dağılım modellemesi
HASAN NÜZHET DALFES
 BAP 42584 Güney Anadolu Tektoniğinin Kinematik Sınır Koşullarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Yapılacak Jeodezik ve Morfotektonik Ölçmelerle Yüksek Çözünürlükte Belirlenmesi A. M. CELAL ŞENGÖR
 BAP  42831 PaleoAnadolu: Paleoiklim Stabilitesinin Anadolunun Barındırdığı Biyolojik ve Genetik Çeşitliliği Üzerine Etkilerinin Araştırılması
EMRAH ÇORAMAN
 BAP 42725 Marmara Denizi havzalarında Kuvaterner dönemi paleoşinografik ve paleoiklim değişimlerinin yüksek çözünürlüklü sismik yansıma ve sentetik sismogramlar ile belirlenmesi KÜRŞAD KADİR ERİŞ
 BAP 42738 Knowledge of Earth Sciences in Middle Byzantine Histories (867-1204) (Orta Bizans Dönemi (867-1204) Tarih Kaynaklarında Yer Bilimleri Bilgisi) A. M. CELAL ŞENGÖR
 BAP  42741  Kıyı dinamiğinin kumul alanlarına etkisinin yüksek çözünürlüklü zaman mekansal değişim analizi ile belirlenmesi ORKAN ÖZCAN
 BAP  42619 Late Holocene Paleoclimate Reconstruction Of The TurkishIranian Plateau Using Artemia Fecal Pellets Of A 25 m Long Sediment Core from The Hypersaline Urmia Lake ALİ MOHAMMADİ
 BAP  42602  Sülükgölü (Çorum, Türkiye) sedimentlerinin Geç Holosen dönemi vejetasyon ve iklim değişimlerinin polen analizleriyle araştırılması DEMET BİLTEKİN
 BAP  42610  Tracing Lena River Delta Growth In Northern Siberia Using The Sedimentology Of A 65 m Long Core From the Delta Apex  GEORG JOHANNES
SCHWAMBORN
 BAP  41755  Doğal Orman Yangını Geçirmiş Alanlarda Erozyon Hızının Cs137 Serpinti Radyonüklidi Kullanarak Belirlenmesi  TOLGA GÖRÜM

Tamamlanmış Projeler (2015-2021)

Proje Türü Proje No Proje Adı Yürütücü
 TTO 2017000324  İstanbul Havasahası için Atatürk Havalimanı’nın Sebep olduğu Emisyon Envanterinin Modellenmesi ve Analizi ALPER ÜNAL
 TTO 2018000498  Yüksek Başarımlı Bilgisayar Kiralanma ve İlgili Modellerin İşletilmesi Danışmanlık Hizmeti ALPER ÜNAL
 TTO 2019000634 Yüksek Başarımlı Bilgisayar Kiralanması ve Danışmanlık Hizmet Alımı İşi - FAZ 2 ALPER ÜNAL
 TTO 2019000691 Technical Assistance for Improving Air Quality and Raising Public Awareness in Cities in Turkey - CITYAIR ALPER ÜNAL
 TTO 2020000800  Üç Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Tespiti Yazılımı ALPER ÜNAL
 TTO 2020000768 Analysis of nunataks of the Antarctic Peninsula as multiproxy data sources on environmental change and climate dynamics (NUNANTAR) MEHMET AKİF SARIKAYA
 TTO 2018000489 Development of the new Turkish Straits System (TSS) model for optimal interface between the Mediterranean and Black Sea models MEHMET ILICAK
 TTO 2020000896 İklim Değişikliğinin Sektörel ve Bölgesel Etkilerinin Değerlendirilmesi için Yöntem Geliştirilmesi ÖMER LÜTFİ ŞEN
 TTO 2020000862 Enerji Nakil Hatlarının Heyelan Tehlikesi Bakımından Değerlendirilmesi ve Karar Destek Sistemleri Kullanılarak Yer Seçimlerinin Yapılması TOLGA GÖRÜM
 TTO 2021000958 Heyelan, Yüzey Erozyonu Değerlendirme ve Harita Üretimi İşi Projesi TOLGA GÖRÜM
 TTO 2021000998 Past Climate Change and Glaciation At The Alps-Dinarides Junction MEHMET AKİF SARIKAYA
 TÜBİTAK 113Y081 İstanbul Paleozoyiğinin Tektonik Evriminin Araştırılması A. M. CELAL ŞENGÖR
 TÜBİTAK 110Y078 Ülkemizdeki Hava Kirliliğine Sahra Tozunun Etkisinin Fiziksel Modellerle Belirlenmesi ALPER ÜNAL
 TÜBİTAK 111G037 Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi ALPER ÜNAL
 TÜBİTAK 109Y287 İklim Değişikliğinin Fırat Nehri Akımlarına Etkisi ÖMER LÜTFİ ŞEN
 TÜBİTAK 109Y049 Orta Karadeniz Dağlarında Sakarya ile İstanbul Zonları Arasındaki Sınırın Niteliği ve Jeolojik Evrimi ARAL I. OKAY
 TÜBİTAK  111Y137 Dalma-Batma Zonunun Dinamiğine Yönelik Petrolojik Kısıtlar: İzmir-Ankara Kent Zonu Örneği ARAL I. OKAY
 TÜBİTAK
 113R007 Kuzeybatı Anadolu'da Kıtasal Yitilme, Çarpışma ve Havza Gelişimi: Nallıhan-Mihalıççık-Haymana Bölgesi ARAL I. OKAY
 TÜBİTAK  116Y127 Pontid-İçi Kenedi'nin Jeolojik Evrimi ARAL I. OKAY
 TÜBİTAK 109Y059 Doğu Pontidlerin Liyas Öncesi Jeolojik Evriminin Sınırlandırılması: Ağvanis, Dereli ve Refahiye Metamorfitlerinin Basınç-Sıcaklık-ZamanGelişimi GÜLTEKİN TOPUZ
 TÜBİTAK  114Y226 Doğu Anadolu Platosu'nun Temeli'nin Niteliği: Hınıs (Erzurum) Ve Taşlıcay (Ağrı) Metamorfitlerinin P-T-T Evrimi Ve Ofiyolitik Kayaçlarla İlişkisi GÜLTEKİN TOPUZ
 TÜBİTAK  116Y234 Tokat Masifi'nin Tektono-Metamorfik Gelişimi: Lavrasya'nın Güney Kenarının Eklenmeli Mesozoyik Evrimine İlişkin Çıkarımlar GÜLTEKİN TOPUZ
 TÜBİTAK  113K826 Arkeolojide Yeni Perspektifler: İlk Tunç Çağı I Döneminde Arslantepe'nin (Malatya) Sosyo-Ekolojik Ajan Bazlı Modellemesi BÜLENT ARIKAN
 TÜBİTAK  215K130 Holosen'den Antroposen'e: Hesaplamalı Bilimler Perspektifinden Orta ve Güneybatı Anadolu'da İnsan, Çevre ve İklim İlişkilerinin On Bin Yıllık Geçmişine Yeni Bir Bakış BÜLENT ARIKAN
 TÜBİTAK  113Y436 Knidos Fayı'nın Deprem Tekrarlanma Aralığının ve Kayma Hızının Kozmojenik Klor-36 Yüzey Yaşlandırma Yöntemi ile Belirlenmesi CENGİZ YILDIRIM
 TÜBİTAK  118Y051 Gökova Körfezi Kıyılarında Holosen Kıyı Çizgisi Değişimleri: Kosismik Ve Paleosismik Deformasyonlarla İlgili Çıkarımlar CENGİZ YILDIRIM
 TÜBİTAK  115Y033 Gemlik Körfezi'nde Geç Pleyistosen-Holosen Dönemi Deniz Seviyesi Ve Paleo-Iklim Değişimleri. KÜRŞAD KADİR ERİŞ
 TÜBİTAK  117Y501 Marmara Denizi'nin Geç Pleyistosen-Holosen Dönemi Paleoşinografisi: Yeni Karot Ve Sismik Çalışmalardan Bulgular KÜRŞAD KADİR ERİŞ
 TÜBİTAK  110Y300 Orta ve Batı Toroslar'da Kozmojenik Klor-36 Yaş Verileri Işığında Geç Kuvaterner Buzullaşması ve Paleoiklimsel Yorumu MEHMET AKİF SARIKAYA
 TÜBİTAK  112Y087 Ecemiş Fayı'nın Kuvaterner'deki Atım Hızının Kozmojenik Klor-36 Yüzey Yaşlandırma Yöntemiyle Belirlenmesi MEHMET AKİF SARIKAYA
 TÜBİTAK  114Y548 Dedegöl Dağları'nın Kuvaterner Buzullaşması ve Paleoiklim Modellemesi MEHMET AKİF SARIKAYA
 TÜBİTAK  118Y052 Slovenya'dan Türkiye'ye Buzul Yerşekillerinin Kozmojenik İzotoplarla Tarihlendirilmesi ve Paleoiklimsel Değerlendirmeler MEHMET AKİF SARIKAYA
 TÜBİTAK  118Y329 Güney Okyanusundaki Orta Ölçekli Girdapların Rüzgarlar ile Olan Etkileşiminin Birleşik Bölgesel Model ile İncelenmesi MEHMET ILICAK
 TÜBİTAK  112C001 Environmental Impacts of Subaerial Volcanic Eruptions on Alkaline Lakes-A Case Study on Lake Van in Eastern Turkey (EVOLVAN) NAZLI OLĞUN KIYAK
 TÜBİTAK  118Y372 Litoloji ve Su Etkileşiminin Antarktika Göl Suyu Biyojeokimyasına Etkilerinin Araştırılması NAZLI OLĞUN KIYAK
 TÜBİTAK  113Y200 Doğu ve Batı Anadolu Litosferlerinin Jeodinamik Evrimini Ortaya Koymaya Yönelik Sayısal Modelleme Projesi OĞUZ HAKAN GÖĞÜŞ
 TÜBİTAK  120Y091 Çukurova Delta Ovası'ndaki Kıyı Kumul Dinamiğinin Mevsimsel ve Uzun Vadeli İzlenmesi ORKAN ÖZCAN
 TÜBİTAK  109Y287 İklim Değişikliğinin Fırat Nehri Akımlarına Etkisi ÖMER LÜTFİ ŞEN
 TÜBİTAK  114Y114 Fırat & Dicle Havzasında Insan Kaynaklı Iklim Değişiklikleri ÖMER LÜTFİ ŞEN
 TÜBİTAK  112Y139 Geyik Dağı (Orta Toroslar) Geç Kuvaterner Buzullaşması ve Paleoiklim Yorumu TAHSİN ATTİLA ÇİNER
 TÜBİTAK  116Y155 Kozmojenik Tarihlendirme ve Buzul Modelleri ile Aladağlar ve Karanfil Dağları'nın Kuvaterner Buzullaşması ve Eski İklimi TAHSİN ATTİLA ÇİNER
 BAP  1049 Bilimsel Araştırma Yazılımlarını İnceleme ve Geliştirme HASAN NÜZHET DALFES
 BAP  2280 Kuzeybatı Anadoluda Kazdağı Masifi Doğusunun Jeolojik Evrimi ARAL I. OKAY
 BAP  804 Asya Kıtasının Tektonik ve Paleontolojik Sentezi A. M. CELAL ŞENGÖR
 BAP  785 Dünya Riftlerine Ait Veritabanının Oluşturulması A. M. CELAL ŞENGÖR
 BAP  4916 Nallıhan-Ankara Civarının Yapısal Evrimi ARAL I. OKAY
 BAP  2352 Bölgesel Ölçekte Bir Atmosfer Modeli Yardımıyla Orta Avrupa Kökenli Aerosollerin Ülkemize Olan Transferinin İncelenmesi MEHMET KARACA
 BAP  754 Trakyadaki Ganos Dağının İç Yapısı ve Jeolojik Evrimi ARAL I. OKAY
 BAP  755 Orta Pontidlerde Kargı Masifi Sınırının Niteliği ARAL I. OKAY
 BAP  4348 Sınırlı alan Atmosfer Modeliyle Mersin Sellerinin Neden Olan Yağış Mekanizmasının Araştırıması MEHMET KARACA
 BAP  6140 Van Gölü'nün Hidrodinamik Özelliklerinin Pom Modeli Yardımı ile Araştırılması  HASAN NÜZHET DALFES
 BAP  675 Kurumsal E-Entegrasyon Parametrelerinin Tespiti ve Uygulamaya Yönelik Pilot Çalışma MEHMET KARACA
 BAP  5851 Batı Karadeniz'in Açılması Sırasındaki Stres Rejiminin Kretase Dayk Kümelerinin Konumundan Hesaplanması ARAL I. OKAY
 BAP  927 Türkiye Üzerindeki Kar Örtüsünün Bir Bölgesel İklim Modeli ile Simülasyonu ÖMER LÜTFİ ŞEN
 BAP  464 Sinop Çevresinde Karadeniz Kıt'a Kenarının Geç Mesozoyik-Kenzoyik Evrimi A. M. CELAL ŞENGÖR
 BAP  2730 Kanonik Korelasyon Analizi ile Bölgesel İklim Değişiminin Araştırılması MEHMET KARACA
 BAP  657 Sinop Çevresinde Karadeniz Kıt'a Kenarının Geç Mesozoyik-Kenozoyik Evrimi - 2 A. M. CELAL ŞENGÖR
 BAP  8937 Türkiye Çevresindeki Nükleer Enerji Santrallerinin Bir Kaza Durumunda Türkiye'ye Olası Tehditleri: Tracer ve Tarjectory Analizleri TAYFUN KİNDAP
 BAP  617 İstanbul İle Sakarya Zonları arasındaki Pondit-İçi Kenedinin Adapazarı-Bursa Çevresindeki Evrimi:1.Aşama ARAL I. OKAY
 BAP  1997 Volkanotektonik Kökenli Van Gölü Havzasının Sismotektonik ve Jeodinamik Evrimi, Doğu Anadolu Yüksek Platosu A. M. CELAL ŞENGÖR
 BAP  2216 Türkiye'deki İklim Koşullarının Fındık Tarımına Olası Etkileri MEHMET KARACA
 BAP  2188 İstanbul ile Sakarya Zonları Arasındaki Pondit-İçi Kendinin Adapazarı-Bursa Çevresindeki Evrimi ARAL I. OKAY
 BAP  5658 Kemer Metamorfitlerinin (Biga, Çanakkale) Jeolojik Evrimi ve Jeodinamik Özellikleri GÜLTEKİN TOPUZ
 BAP  5398 Mudanya-Zeytinbağı Bölgesininin Kretase-Tersiyer Jeolojik Evrimi ARAL I. OKAY
 BAP  3842 Refahiye Metamorfitlerinin (Erzincan) Jeolojik Evrimi ve Jeodinamik Önlemleri GÜLTEKİN TOPUZ
 BAP  4034 Türkiye ve bölgesi için karasal ekosistemler üzerinde iklim değişikliği etkilerinin modellenmesi HASAN NÜZHET DALFES
 BAP  1873 Türkiye ve bölgesi için karasal ekosistemler üzerinde iklim değişikliği etkilerinin modellenmesi TAYFUN KİNDAP
 BAP  364

Kurtoğlu-Mavişist-Fasiyesli Kayaçlarının (Gümüşhane Doğu Pontidler) Jeolojik Evrimi Ve Jeodinamik Önemleri

GÜLTEKİN TOPUZ
 BAP  1851 Orta Pontidlerin Kastamonu-Tosya Arasındaki Bölgesinin Tektonik Evrimi ARAL I. OKAY
 BAP  1801 Çernobil Kazası Sonrası Radyasyon Dozu Hesapları ve Yöntemin Olası Bir Kazaya Uyarlanması TAYFUN KİNDAP
 BAP  341 Çatalca Bölgesinde Istranca Masifi İle İstanbul Zonu Arasındaki Jeolojik İlişki ARAL I. OKAY
 BAP  3519 İstanbul Çavuşbaşı Granodiyoritinin Petrojenezi  GÜLTEKİN TOPUZ
 BAP  1658 Orta Pontidlerde Yer Alan Alt Kretase Filişinin Kökeni ARAL I. OKAY
 BAP  240 İstanbul Paleozoyiğinin Yapısı ve Tektonik Evrimi A. M. CELAL ŞENGÖR
 BAP  203 Mars'da Valles-Marineris Bölgesinin Termo-Mekaniğinin Deneysel Çalışması M. SİNAN ÖZEREN
 BAP  196 Kuzey Kıbrıs Kıyılarında Genç Tektonik Deformasyonların Geçmişi ve Hızlarının Belirlenmesi CENGİZ YILDIRIM
 BAP  1251 Fırat ve Dicle Havzası'nda seragazı salımı ve arazi örtüsü değişiminin bölgenin iklimine ve su kaynaklarına etkisi ÖMER LÜTFİ ŞEN
 BAP  9338 Anadolu Levhasına Ait Deformasyon Yapılarının 2 Ve 3 Boyutlu Sayısal Modellemesi OĞUZ HAKAN GÖĞÜŞ
 BAP  8507 Microbial populations of İnsuyu Cave (Burdur) HASAN NÜZHET DALFES
 BAP  15 Kırşehir Masifi’nin Basınç-Sıcaklık-Zaman-Bileşim (P-T-t-X) Gelişimi ve Mikrodoku Gelişiminde Kimyasal Difüzyonun Etkisi GÜLTEKİN TOPUZ
 BAP  9853 Petrogenesis of the Saricakaya granitic rocks (N. Eskişehir, Turkey) and their implication for the pre-Liassic evolution of the Sakarya zone GÜLTEKİN TOPUZ
 BAP  9739 Gemlik Körfezi'nde Geç Pleyistosen-Holosen Dönemi Deniz Seviyesi ve Paleo-İklim Değişimleri; Sismik Stratigrafik ve Karot Çökellerinden Bulgular KÜRŞAD KADİR ERİŞ
 BAP  143 MedLanD Etmen Temelli Modelleme Kaynağının Geliştirilerek Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemlerine Uygun Hale Getirilmesi BÜLENT ARIKAN
 BAP  9425

Türkiye İçin Gözlem Ve Modele Dayalı Yağış Veri Setlerinin Kapsamlı Bir Değerlendirmesi

ÖMER LÜTFİ ŞEN
 BAP  9428 Trakya havzası, Çerkezköy ve civarında Miyosen-Pliyosen yaşlı çökellerin sedimantolojisi; Mesiniyen krizine ait bulgular(750,00 TL Hizmetten Sarfa Aktarım Yapıldı) KÜRŞAD KADİR ERİŞ
 BAP  9420 Gemlik Körfezi’nde Geç Pleyistosen-Holosen Dönemi Deniz Seviyesi Ve Paleo-İklim Değişimleri; Yüksek Frekanslı Sığ Sismik Yansıma Ve Batimetri Verilerin Karot Korelasyonu İle Modellenmesi KÜRŞAD KADİR ERİŞ
 BAP  1447 Kuzey Anadolu Fay Zonu İçerisinde Gelişmiş Neojen-Kuvaterner Yaşlı Tosya (Kastamonu) Havzasının Paleontolojik ve Jeolojik Evriminin Araştırılması HASAN NÜZHET DALFES
 BAP  9279 Kalkolitik ve İlk Tunç Çağlarında Göller Bölgesi'ndeki İklimsel Değişiklikler ve Arkeolojik Yerleşim Sistemlerine Etkisi BÜLENT ARIKAN
 BAP  9189 Antarktika Cape Horn (55° S) Göllerinde Birincil Üretim Göl Kaynaklı Metan Gazı Salınımına Etkisinin Araştırılması NAZLI OLĞUN KIYAK
 BAP  40870

Tokat Masifi Kuzeyinin (Taşova) Tektono - Metamorfik Evrimi

GÜLTEKİN TOPUZ
 BAP  40540 Bosna-Hersek Dağları'nda Kuvaterner Buzulları MEHMET AKİF SARIKAYA
 BAP  40610 Cerro Benitez (Patagonya-Şili) bölgesinin buzul kronolojisinin kozmojenik tarihlendirme yöntemi ile ortaya konması TAHSİN ATTİLA ÇİNER
 BAP  40767 Topoğrafyanın Artzamanlı İzlenmesi ve Modellenmesinde Yeni Teknikler Büyük Menderes Nehrindeki menderes yapıların hacimsel değişiminin İHA tabanlı modellenmesi ve ekstrem olayların etkisi ÖMER LÜTFİ ŞEN
 BAP  40836 Türkiye’yi Etkileyen Siklon Yörüngeleri: Ncep 2 - Era-Interım Karşılaştırması ÖMER LÜTFİ ŞEN
 BAP  40776 Filyos Çayı Havzası'nda aşınım hızının kozmojenik (10Be) yöntemi ile belirlenmesi CENGİZ YILDIRIM
 BAP  40771 İstanbul'u etkileyen sis hadisesinin atmosfer modeli yardımı ile çalışılması  YASEMİN EZBER
 BAP  40986 Türkiye Fenoloji Ağının tasarımı ve uygulaması HASAN NÜZHET DALFES
 BAP  40657 Türkiye Fenoloji Ağının tasarımı ve uygulaması MEHMET ILICAK
 BAP  40605 Çorum Delice Vadisi Arkeoloji Jeoarkeoloji ve Tarih Öncesi Madencilik Projesi 
BÜLENT ARIKAN
 BAP  41217 Türk Boğazlar Sistemindeki Deniz Kazaları ve Çevresel Faktörlerin İstatistiksel Metotlarla İncelenmesi
ALPER ÜNAL
 BAP  41184 Gökova Körfezi Kıyılarında Holosen Göreceli Deniz Seviyesi Değişimleri CENGİZ YILDIRIM
 BAP  41244 Salda Gölünün Geç Kuvaterner Su Seviyesi ve Çevresel Koşullardaki Değişimleri KÜRŞAD KADİR ERİŞ
 BAP  41162 3 boyutlu levha modelleri yardımıyla Orta Anadolu'daki topoğrafik yükselme ve volkanizmanın araştırılması OĞUZ HAKAN GÖĞÜŞ
 BAP  41338 Orta ölçekli girdapların okyanus modellerinde parametrisyonu   MEHMET ILICAK
 BAP  41393 İnsansız Hava Aracı Tabanlı Ölçüm Yöntemleri ile Oyulma Etkisindeki Köprülerin Çoklu Afet Performansının Belirlenmesi ORKAN ÖZCAN
 BAP  41712 Trakya havzasında Oligosen deformasyonu: Korudağ antiklinalinin yapısı ve yaşı ARAL I. OKAY
 BAP  41713 İklim değişikliği altında istilacı tür dağılım modellemesi HASAN NÜZHET DALFES
 BAP  41755 Doğal Orman Yangını Geçirmiş Alanlarda Erozyon Hızının Cs137 Serpinti Radyonüklidi Kullanarak Belirlenmesi TOLGA GÖRÜM
 BAP  41966 Azerbaycan'daki Çamur Volkanlarının Jeomorfolojik Özellikleri Sınıflaması ve Gelişimini Kontrol Eden Faktörler TOLGA GÖRÜM
 BAP  41593 Magnetic and gravity interpretation of main sutures in Anatolia and Iran HANS JENSEN THYBO
 BAP  41991 Holosen'de Batı Anadolu'daki Paleoiklimsel Değişimlerin Modellenmesi, Vekil Veri ile Kıyaslamalar ve Arkeolojik Yerleşme Sistemlerine Etkileri BÜLENT ARIKAN
 BAP  42239 Akdeniz Havzalarının Son 30 Milyon Yıldaki Jeodinamik Gelişimi OĞUZ HAKAN GÖĞÜŞ
 BAP  42035

Identification Of Antarctic Freshwater Diatom Species Using Microscopic And Molecular Techniques

NAZLI OLĞUN KIYAK
 BAP  42053 Saroz Körfezi'nin Holosen Dönemi Paleoşinografisinin Karot Çökellerinde Çoklu Parametre Yöntemleri ile belirlenmesi KÜRŞAD KADİR ERİŞ
 BAP  42059 Batı Pontidlerde Üst Kretase stratigrafisi ve magmatizması Limanköy Kırklareli ve çevresinin jeolojisi  ARAL I. OKAY
 BAP  42471 Batı Pontidler İstanbul Zonu Üst Kretase stratigrafisi ve magmatizması - Kandıra Kocaeli ve civarının jeolojisi ARAL I. OKAY
 BAP  42421 Mağaraların Mikro-iklimsel, Jeokimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri NAZLI OLĞUN KIYAK
 BAP  42584 Güney Anadolu Tektoniğinin Kinematik Sınır Koşullarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Yapılacak Jeodezik ve Morfotektonik Ölçmelerle Yüksek Çözünürlükte Belirlenmesi A. M. CELAL ŞENGÖR
 BAP  42517 İklim modellerindeki hatayı azaltarak Kuzey Atlantik Okyanusu ve Avrupa ikliminin tahminlerinin geliştirilmesi MEHMET ILICAK
 BAP  42407 Kozmojenik Berilyum-10 izotopu için numune hazırlama ve laboratuvar işleyiş planının oluşturulması MEHMET AKİF SARIKAYA
 BAP  42540 Kuzey Isparta Arkeolojik, Jeoarkeolojik ve Jeolojik Yüzey Araştırması. BÜLENT ARIKAN
 BAP  42725 Marmara Denizi havzalarında Kuvaterner dönemi paleoşinografik ve paleoiklim değişimlerinin yüksek çözünürlüklü sismik yansıma ve sentetik sismogramlar ile belirlenmesi KÜRŞAD KADİR ERİŞ
 BAP  42738 Knowledge of Earth Sciences in Middle Byzantine Histories (867-1204) (Orta Bizans Dönemi (867-1204) Tarih Kaynaklarında Yer Bilimleri Bilgisi) A. M. CELAL ŞENGÖR
 BAP  42338 Potential field modeling of structures related to the amalgamation of Anatolia  HANS JENSEN THYBO
 BAP  42602 Sülükgölü (Çorum, Türkiye) sedimentlerinin Geç Holosen dönemi vejetasyon ve iklim değişimlerinin polen analizleriyle araştırılması DEMET BİLTEKİN
 BAP  42619 Late Holocene Paleoclimate Reconstruction Of The TurkishIranian Plateau Using Artemia Fecal Pellets Of A 25 m Long Sediment Core from The Hypersaline Urmia Lake ALİ MOHAMMADİ
 BAP  42610 Tracing Lena River Delta Growth In Northern Siberia Using The Sedimentology Of A 65 m Long Core From the Delta Apex  GEORG JOHANNES SCHWAMBORN
 BAP  42781 Burdur Gölü ve çevresinin paleoiklimsel, paleoçevre ve arkeolojik açıdan incelenmesi DEMET BİLTEKİN
 BAP  42741 Kıyı dinamiğinin kumul alanlarına etkisinin yüksek çözünürlüklü zaman mekansal değişim analizi ile belirlenmesi ORKAN ÖZCAN
 BAP  42795 Akustik Anadolu: Vatandaş Bilimi Yaklaşımıyla Akustik Ekoloji Yöntemlerinin Uygulanması EMRAH ÇORAMAN
 BAP  42831 PaleoAnadolu: Paleoiklim Stabilitesinin Anadolunun Barındırdığı Biyolojik ve Genetik Çeşitliliği Üzerine Etkilerinin Araştırılması EMRAH ÇORAMAN
 BAP  42972 Urmiye Gölü İran Paleoiklim Kayıtlarının Sediman Karotlarında Çoklu Parametre Yöntemleri ile İncelenmesi TAHSİN ATTİLA ÇİNER
 BAP  43005 Akdeniz'in Avrupa - Akdeniz Bölgesi İklimi Üzerindeki Rolünün "Community Earth System Model" (CESM) Kullanılarak İncelenmesi  ÖMER LÜTFİ ŞEN
 BAP  43113

Konya Havzasında Tarımsal Üretim İklim Ve Peyzaj Arasındaki İlışkilerin Etmen Temelli Modelleme Yoluyla Simülasyonu

BÜLENT ARIKAN
 BAP  42893 İstanbul Karadeniz Kıyılarında Fosil Toprak ve Kumulların Kronostratigrafisi CENGİZ YILDIRIM
 BAP  42940 Ekinveren Fayı'nın Kuvaterner Deformasyonu CENGİZ YILDIRIM
 BAP  43135 İnsansız Hava Aracı Verileri Kullanılarak Mağaraların Otomatik Tespiti İçin Algoritma Geliştirilmesi ORKAN ÖZCAN
 BAP  41612 Buzulların peridinamik koşullar altında modellenmesi MEHMET AKİF SARIKAYA