Doktora öğrencilerinin ders yeterliliklerini tamamladıkları yarıyıldan sonraki en geç ikinci yarıyılda yeterlik sınavına girmeleri gerekir. Sınava girmesi gerektiği halde başvuru yapmayan veya başvuru yapıp sınava girmeyen öğrenciler yeterlik sınavından başarısız sayılır.

Doktora yeterlik sınavları güz yarıyılı için Aralık, bahar yarıyılı için Mayıs ayları olmak üzere yılda iki kez yapılır. Öğrenci, yeterlik sınavına girebilmek için, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten, danışmanının uygundur imzası bulunan dilekçeyi yeterlik sınav dönemlerinden önce enstitü müdürlüğüne verir. Daha sonra Enstitü tarafından ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarından yeterlik sınav tarih ve yerlerinin belirlenmesi istenir. Belirlenen tarihler Enstitü web sayfasında ilan edilir.

Güz yarıyılı (Aralık ayı) yeterlik sınavına girecek olan öğrencilerin sınava girme taleplerine ilişkin dilekçeleri, 01 Ekim-01 Kasım tarihleri arasında, Bahar yarıyılı (Mayıs ayı) yeterlik sınavına girecek olan öğrencilerin ise 01 Mart-01 Nisan tarihleri arasında Enstitü Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir. Bu tarihlerden sonraki başvurular bir sonraki dönemde değerlendirilir.

(*)2007-2008 Bahar Yarıyılından önce öğrenimine başlamış olan doktora yeterlik aşamasındaki öğrenciler için İngilizce yeterlilikte aşağıda belirtilen dört sınav geçerlidir.

Sınav adı
Gerekli Not
(en az)
Geçerlik Süresi (yıl)
IELTS International English Language Testing System 5.5 2
TOEFL The Test of English
as a Foreign Language
477(BT)
153 (CBT)
53 (IBT)
2
ÜDS Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı 50 2
KPDS Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 50 2
YDS Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 50 2Doktora Öğrencilerinin girmesi gereken "Yeterlik Sınavları" Yönetmelik ve Senato Esaslarının aşağıda verilen ilgili maddelerinde belirtildiği şekliyle düzenlenmektedir;

İTÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ:

Yeterlik sınavı

MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin bulunduğu programdaki temel konularda ve tezi ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
 
(2) Yeterlik sınavları güz ve bahar yarıyıllarının sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Kredilerini tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olan her öğrenci, danışmanın uygun görüşüyle en geç bir yarıyıl sonra yeterlik sınavına girmek zorundadır. Girmediği takdirde başarısız sayılır.

 

(3) Yeterlik sınavına girmek için başvuruda bulunan öğrenci yeterlik sınavına girmediği takdirde başarısız sayılır.

(4) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavında iki kez başarısız olan öğrenci, danışman önerisi, program yürütme kurulunun uygun görüşüyle alacağı dokuz kredilik dersi ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olacak şekilde tamamlar ve iki yeterlik sınav hakkı daha kazanır. Bu süreç sonunda yeniden başarısız olan öğrenci için aynı uygulama devam eder.

(5) Yeterlik sınavları doktora yeterlik komitesi tarafından Senato esaslarına göre düzenlenir ve yürütülür.

SENATO ESASLARI:

Doktora Yeterlik/Sanatta Ön Yeterlik Sınavı

Madde 61- Doktora yeterlik/sanatta ön yeterlik sınavının yürütülmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a) Yeterlik sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Bu sınavlar enstitü yönetim kurulunun belirlediği takvim içinde olmak üzere komitenin ilan ettiği gün ve saatlerde yapılır.

b) Yazılı sınavın kapsamı program yürütme kurulu tarafından belirlenir, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanarak ilan edilir. Yazılı sınav, her biri en az üç saat olmak üzere iki farklı günde yapılan iki bölümden oluşur. Sanatta yeterlik programlarında, sınav süresi program yürütme kurulu tarafından belirlenir.

c) Öğrenci yazılı sınavlarda yeterli puanı alamasa dahi, sözlü sınava girme hakkına sahiptir. Sözlü sınav, yazılı sınavın ikinci bölümünü izleyen üç gün içinde yapılır. Sınav süresi en az 45 dakikadır. Öğrencinin danışmanı, jüride bulunmaması durumunda sözlü sınava jüri üyesi olarak davet edilir. Öğrencinin eş danışmanı varsa jüride, danışmanlardan sadece biri yer alır.

d) Öğrencinin yeterlik sınavından başarılı olabilmesi için, I. ve II. yazılı sınav ile sözlü sınavın her birinden 100 üzerinden en az 50 (50/100) puan almaları gerekir. Yazılı sınavların tüm sınav içindeki ağırlığı %65, sözlü sınavın tüm sınav içindeki ağırlığı %35’dir. Yazılı ve sözlü sınav ortalaması 65 puan olmalıdır.

e)  I. ve II. yazılı sınav kapsamı (anabilim dalı tarafından yeterlilik sınavı için önceden belirlenen ders isimleri) önceden belirlenir ve en az 2 ay önceden ilan edilir. Sorulacak soru sayısı, cevaplanacak soru sayısından fazla olmalı, öğrenciye cevap vereceği sorularda seçme hakkı tanınmalıdır.

f) Jüriler sınav sonuçlarını sınavlardan en geç bir gün sonra önerileriyle birlikte doktora yeterlik/sanatta ön yeterlik komitesine iletir. Komite, sınav jürisinden gelen yazılı ve sözlü sınav tutanaklarını değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna, Madde 61-d’deki değerlendirme ölçütlerine göre karar verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından sınavı izleyen üç gün içinde bir tutanak ile enstitüye bildirilir.

g) Öğrenci başarısız olursa, izleyen yarıyılda yeterlik sınavına tekrar girdiği takdirde, isterse sadece başarısız olduğu yazılı kısımdan sınava alınır. Ancak, öğrenci istediği takdirde, bir önceki sınavda başarılı olduğu sınavdan da notunu yükseltmek amacı ile tekrar sınava girebilir. Bu durumda en son aldığı not geçerli olur. İzleyen dönemde yeterlik sınavına girmeyen öğrenci bu hakkını kaybeder ve sonraki sınavlarda sınavın tümünden sorumlu olur.